راهنمای نگارش مقالات در همایش ملی جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس:

     

مقالاتی که در قالب خواسته شده تنظیم نگریده باشند وارد چرخه داوری و ارزیابی نخواهند گردید.