شورای سیاستگذاری

سرلشکر پاسدار دکتر محمد باقری

سرلشکر پاسدار دکتر محمد باقری

رئیس

کمیته برگزاری

سردار سرلشکر پاسدار دکتر رحیم صفوی

سردار سرلشکر پاسدار دکتر رحیم صفوی

رئیس

کمیته علمی

دکتر مهدی جعفری

دکتر مهدی جعفری

رئیس
دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

کمیته اجرایی

سردار سرتیپ پاسدار دکتر عبدالله عراقی

سردار سرتیپ پاسدار دکتر عبدالله عراقی

رئیس

کمیته روابط عمومی

دکتر سعید ربیعی

دکتر سعید ربیعی

رئیس