آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1403-08-15
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1403-08-30
تاریخ شروع همایش
1403-09-14 08:00
تاریخ پایان همایش
1403-09-14 17:00